CHRZEST
 
 
Sakrament chrztu jest nazywany “bramą Sakramentów” ponieważ włącza nas we wspólnotę wierzących, czyli Kościół, obmywa nas z grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz otwiera nam drogę do Bożej łaski, której Pan udziela nam w pozostałych Sakramentach.
By móc przyjąć Sakrament chrztu należy spełnić przynajmniej minimalne warunki stawiane przez Kościół kandydatom. Są to warunki konieczne, to znaczy, że bez ich spełnienia, zgodnie z Prawem Kanonicznym Kościoła Katolickiego chrzest należy odłożyć powiadamiając o przyczynie.
 

Warunki dla osób dorosłych (powyżej 7 roku życia):

  • Roczny katechumenat przygotowujący do przyjęcia chrztu.
  • Publiczne wyznanie wiary (w trakcie obrzędu)
  • Przynajmniej jeden rodzic chrzestny spełniający wymogi prawa (patrz niżej)

 

Warunki dla rodziców dzieci przyniesionych do chrztu:
  • Przynajmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów dziecka prosi o chrzest poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym do chrztu. Formularz otrzymają Państwo przy zgłoszeniu chrztu. Wypełniony formularz oddajemy na naukach przedchrzcielnych. Obowiązuje prosta zasada: Nie ma zgłoszenia – nie ma chrztu.
  • Należy dostarczyć do wglądu akt urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest urodzone w Anglii, to angielski, jeżeli w Polsce, to polski).
  • Chrzest należy zgłosić przynajmniej 5 tygodni przed planowanym terminem. Daty Mszy chrzcielnych podane są poniżej.
  • Należy zapewnić przynajmniej jednego rodzica chrzestnego, który spełnia warunki stawiane przez Prawo Kanoniczne Kościoła Katolickiego, to znaczy ma ukończony 16-y rok życia, jest osobą ochrzczoną w Kościele Katolickim, bierzmowaną, może w pełni uczestniczyć w Eucharystii (przystępować do Komunii świętej), prowadzi życie zgodne z wiarą i nie ciąży na nim kara kanoniczna (np. ekskomunika). Rodzicem chrzestnym nie może być rodzic lub opiekun prawny dziecka. Jeżeli chrzestny nie należy do LPMK Sheffield zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od swojego Proboszcza, że może pełnić tę funkcję.
  • Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do odbycia nauk przedchrzcielnych. Jest to jedno, ok 45 min. spotkanie. Nauki przedchrzcielne odbywają się w Ośrodku przy 518-520 Ecclesall Road w Sheffield S11 8PY zazwyczaj w ostatni wtorek miesiąca o godz. 20.00.
  • Jeżeli Rodzice i dziecko nie należą do LPMK Sheffield zobowiązani są dostarczyć zgodę swojego Proboszcza na chrzest dziecka poza własną Parafią.
 
 
Daty Mszy chrzcielnych w 2020 roku
 
SHEFFIELD – niedziele, na Mszy świętej o godz. 11.00:
CHESTERFIELD – niedziele, na Mszy świętej o godz. 13.15:
BARNSLEY – niedziele, na Mszy świętej o godz. 16.00:
 
2 i 16 lutego, 1 i 15 marca, 5 i 19 kwietnia, 10 i 24 maja, 7 i 21 czerwca,
5 i 19 lipca, 2 i 16 sierpnia, 6 i 20 września, 4 i 18 października,
 8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia.
 
 
Terminy nauk przedchrzcielnych – godz. 20.00
miejsce – Ośrodek (518-520 Ecclesall Road, Sheffield S11 8RL)
 
25 lutego, 31 marca, 28 kwietnia, 26 maja, 30 czerwca,
28 lipca, 25 sierpnia29 września,
27 października24 listopada, 29 grudnia.