SPOWIEDŹ
 
Okazja do spowiedzi jest 30 minut przed każdą Mszą świętą
 
Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
okazja do spowiedzi jest w wyznaczonym czasie i miejscu,
które podane są w ogłoszeniach parafialnych
 
 
Ratunkiem naszym po Chrzcie jest ustanowiony przez Chrystusa Sakrament pokuty. Dzięki pokucie powracamy do Ojca, który czeka na swego syna marnotrawnego. 
 
W sakramencie Pokuty Chrystus przywraca chrześcijanom nadprzyrodzone życie, które utracili przez grzech śmiertelny i odpuszcza karę wieczną. Tym, którzy ustrzegli się grzechu śmiertelnego, Bóg odpuszcza grzechy powszednie i umacnia ich w cnotach. Wszyscy otrzymują pomoc Bożą do poprawy.
 
Dobrze jest przystępować do sakramentu Pokuty w regularnych odstępach czasu.
 
 
Jeżeli penitent nie żałuje za grzechy albo nie chce się z nich poprawić, albo też nie wyznaje wszystkich grzechów śmiertelnych, sakrament jest nieważny, a człowiek nadużywający go w ten sposób ciężko grzeszy. Kapłan rozeznający taką sytuację u penitenta nie ma prawa udzielić rozgrzeszenia. Sakrament ma bowiem prowadzić do nawrócenia i przemiany życia na lepsze, a nie być formą terapii prowadzącej do lepszego samopoczucia lub usprawiedliwienia grzechów, z których penitent nie ma zamiaru lub możliwości się poprawić.
 
Niektóre grzechy (np. aborcja) połączone są z karą kościelną. Rozgrzeszenie od niektórych grzechów i zwolnienie od kar kościelnych może być zarezerwowane Proboszczowi miejsca, Biskupowi lub Ojcu świętemu.
 
Odpust jest to darowanie przez Boga kary za grzechy przebaczone już co do winy. Można go zyskać dla siebie lub dla kogoś ze zmarłych, w określonych okolicznościach i po spełnieniu odpowiednich warunków. Oprócz zwykłych warunków odpustu, o których poniżej, czasem trzeba do jego uzyskania spełnić warunki dodatkowe (np. pobożnie nawiedzić cmentarz w Dniu Zadusznym itp.).
 
Zwykłe warunki odpustu zupełnego obejmują stan łaski uświęcającej (wolność od grzechu ciężkiego, co w praktyce oznacza przystąpienie do spowiedzi), przystąpienie do komunii świętej, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwę w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego.
 
Kto nie może zyskać danego odpustu zupełnego, może go jednak dostąpić cząstkowo zależnie od warunków, które posiada.